Metodinė veikla
Gimnazijoje yra 8 metodinės grupės, joms vadovauja patyrę mokytojai. Metodinių būrelių veiklos tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Jos užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąją pedagogine patirtimi, skatina popamokinę veiklą. Taip pat nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nagrinėja dalyko ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo, nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų, siekia geresnio mokymosi rezultato naudojant kompiuterines mokymosi programas.

Lietuvių kalbos metodinė grupė  Vadovauja: Jovita Urmulevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė  Vadovauja: Aurelija Balakauskienė, technologijų mokytoja metodininkė

Anglų, rusų ir vokiečių kalbos metodinė grupė  Vadovauja: Julita Sabolevskytė, anglų kalbos mokytoja

Matematikos ir IT metodinė grupė  Vadovauja: Ala Leckienė, matematikos mokytoja metodininkė
 Socialinių mokslų metodinė grupė  Vadovauja: Vaiva Urbelionienė, istorijos mokytoja metodininkė
 Gamtos mokslų metodinė grupė  Vadovauja: Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė
 Kūno kultūros ir švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė  Vadovauja: Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė
 Klasės auklėtojų metodinė grupė  Vadovauja: Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja