Metodinė veikla
Gimnazijoje yra 8 metodinės grupės, joms vadovauja patyrę mokytojai. Metodinių būrelių veiklos tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Jos užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąją pedagogine patirtimi, skatina popamokinę veiklą. Taip pat nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nagrinėja dalyko ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo, nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų, siekia geresnio mokymosi rezultato naudojant kompiuterines mokymosi programas.

Lietuvių kalbos metodinė grupė 

jovita.jpg

Vadovauja: Jovita Urmulevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

 Technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

nuotrauka.jpg

Vadovauja: Aurelija Balakauskienė, technologijų mokytoja metodininkė

Anglų, rusų ir vokiečių kalbos metodinė grupė

 julita
Vadovauja: Julita Sabolevskytė, anglų kalbos mokytoja
 Matematikos ir IT metodinė grupė

ala.jpg

Vadovauja: Ala Leckienė, matematikos mokytoja metodininkė

 Socialinių mokslų metodinė grupė
VAIVA-1
Vadovauja: Vaiva Urbelionienė, istorijos mokytoja metodininkė
 Gamtos mokslų metodinė grupė
lile.jpg
Vadovauja: Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė
Kūno kultūros ir švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė

  jastrebova.jpg

Vadovauja: Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė

  Klasės auklėtojų metodinė grupė
kveragiene
Vadovauja: Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja