Metodinė veikla
Gimnazijoje yra 8 metodinės grupės, joms vadovauja patyrę mokytojai. Metodinių būrelių veiklos tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Jos užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąją pedagogine patirtimi, skatina popamokinę veiklą. Taip pat nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nagrinėja dalyko ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo, nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų, siekia geresnio mokymosi rezultato naudojant kompiuterines mokymosi programas.
Lietuvių kalbos metodinė grupė  
Vadovauja: Jovita Urmulevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė  
Vadovauja: Kristina Jankauskienė, tikybos mokytoja
Anglų, rusų ir vokiečių kalbos metodinė grupė  
Vadovauja: Julita Sabolevskytė, anglų kalbos mokytoja
Matematikos ir IT metodinė grupė  
Vadovauja: Tatjana Michalevič, matematikos mokytoja metodininkė
Socialinių mokslų metodinė grupė  
Vadovauja: Nijolė Mikalonytė, istorijos vyresnioji mokytoja
Gamtos mokslų metodinė grupė  
Vadovauja: Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė
Kūno kultūros ir švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė  
Vadovauja: Ramutė Kontarovičienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė
Klasės auklėtojų metodinė grupė  
Vadovauja: Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja