Pagrindinio ugdymo programos vykdymas
   • pagr.jpg

    PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

    PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą. Mokiniui gali būti sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo“.
    2. Gimnazija skiria 2 savaičių adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami, nerašomi kontroliniai darbai. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus, mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, renka mokinių darbus, fiksuoja jų pasiekimus savo užrašuose. 5 klasių mokiniams nustatytas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasei dėstantys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
    3. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama gimnazijos ugdymo turinį, užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrajai ugdymo programai įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.
    4. Socialinė veikla yra privaloma pagrindinio ugdymo proceso dalis. Gimnazijoje socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais.
    5. Socialinė veikla kaip bendrojo ugdymo dalis, susieta su gimnazijos keliamais tikslais ir uždaviniais, skirtais ugdyti mokinių socialinę bei pilietinę kompetencijas. 5-8 klasėms, I-II klasėms- socialinei veiklai skirta po 10 val..
    6. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą gimnazijoje, socialinių mokslų metodinė grupė atsakingai rengia valstybinių švenčių minėjimus, įvairias pilietines akcijas.
    7. Gimnazijoje vykdomai pažintinei kultūriniai veiklai organizuoti per mokslo metus skiriama nuo 5 iki 10 mokymosi dienų klasei, koncentruojantis į mokslo metų pabaigą (netradicinės veiklos, netradicinio mokymosi savaitė). Veikla organizuojama atsižvelgiant į gimnazijoje organizuojamus tradicinius renginius bei metodinių grupių siūlymus, siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. Dienyne žymima data bei tema „Kultūrinė pažintinė veikla. Gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr..“.
    8. Gimnazija, formuodama gimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinį, užtikrina minimalų Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių per savaitę.
    9. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojamos mokinio mokymo(si) pasiekimams gerinti, ilgalaikėms konsultacijoms, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti.

     

2017-2019_ugdymo planas