Neformalusis švietimas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformalusis švietimas

  • Neformaliajam švietimui skiriamos neformaliojo švietimo valandos, nurodytos bendruosiuose ugdymo planuose. Neformaliojo švietimo programos teikiamos ir aprobuojamos gimnazijos metodinėse grupėse pagal mokinių poreikius, mokytojų pasirengimą bei turimą materialinę bazę.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį:

meniniai  –  14 %,

kalbiniai  – 4 %,

sportiniai –  28 %,

asmenybės pažinimo – 4 %,

gamtos mokslų – 4 %,

dorinio ugdymo – 4%,

technologijų – 14 %,

IT -24 %,

Karjeros ugdymo – 4%.

  • Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų to paties ugdymo koncentro klasių mokinių. Pageidautinas minimalus grupės mokinių skaičius – 9.
  • Vykdomos 22 neformaliojo švietimo programa.
  • Rugsėjo mėnesį neformaliojo švietimo užsiėmimus vedantys mokytojai organizuoja neformaliojo švietimo programų pristatymus. Mokiniai gali susipažinti su gimnazijoje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis bei veikla ir pasirinkti sau priimtiną užsiėmimą ar užsiėmimus.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, apskaita tvarkoma bei pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne bei ataskaitose trimestrų bei metų pabaigoje.

neform schema ir aprasas 2019 g-page0001