Neformalusis švietimas

 

  • Neformaliajam švietimui skiriamos neformaliojo švietimo valandos, nurodytos bendruosiuose ugdymo planuose. Neformaliojo švietimo programos teikiamos ir aprobuojamos gimnazijos metodinėse grupėse pagal mokinių poreikius, mokytojų pasirengimą bei turimą materialinę bazę.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį:

meniniai  –  27 %,

kalbiniai  – 23 %,

sportiniai –  9 %,

asmenybės pažinimo – 27 %,

gamtos mokslų – 4,6 %,

dorinio ugdymo – 4,6

technologijų – 4,6 %.

  • Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų to paties ugdymo koncentro klasių mokinių. Pageidautinas minimalus grupės mokinių skaičius – 15.
  • Vykdomos 22 neformaliojo švietimo programos.
  • Rugsėjo mėnesį neformaliojo švietimo užsiėmimus vedantys mokytojai organizuoja neformaliojo švietimo programų pristatymus. Mokiniai gali susipažinti su gimnazijoje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis bei veikla ir pasirinkti sau priimtiną užsiėmimą ar užsiėmimus.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, apskaita tvarkoma bei pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne bei ataskaitose pusmečio bei metų pabaigoje.

 neform schema ir aprasas 2017-1-1