Ikimokyklinis ugdymas

pav1

VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis:

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 Nr. S1-23 sprendimu ,,Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo tvirtinimo“

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 Nr. S1-45 sprendimu „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-04 Nr. S1-373 sprendimu „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. S1-45 pakeitimo“

PRIORITETAI TEIKIAMI:

•Socialiai remtinų šeimų vaikams;

•Socialinės rizikos šeimų vaikams;

•Vaikams iš nepilnų šeimų;

•Vaikams iš šeimų auginančių tris ir daugiau vaikų;

•Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;

•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

•Vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;

•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;

•Priešmokyklinio amžiaus vaikams;

•Kitais atvejais, numatytais švietimo įstaigos nuostatuose.

Naujų grupių komplektavimas vyksta rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.

VAIKŲ MAITINIMAS

Įstaigoje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta Higienos norma: HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“ (nauja redakcija 2009 m.).

•Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas gaminamas gimnazijos virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virtuvės vedėja, virėjos.

•Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai 15- ai dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraščiai suderinami su Trakų VSC.


MŪSŲ GRUPĖS

Atsiprašome, informacija ruošiama.


 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vidaus tvarkos taisyklės

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 2017-2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Prašymas į darželį