Ikimokyklinis ugdymas

vaikų priėmimas.jpg

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis:

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 Nr. S1-23 sprendimu ,,Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo tvirtinimo“

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 Nr. S1-45 sprendimu „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-04 Nr. S1-373 sprendimu „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. S1-45 pakeitimo“

PRIORITETAI TEIKIAMI:

•Socialiai remtinų šeimų vaikams;

•Socialinės rizikos šeimų vaikams;

•Vaikams iš nepilnų šeimų;

•Vaikams iš šeimų auginančių tris ir daugiau vaikų;

•Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;

•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

•Vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;

•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;

•Priešmokyklinio amžiaus vaikams;

•Kitais atvejais, numatytais švietimo įstaigos nuostatuose.

Naujų grupių komplektavimas vyksta rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.

piramidė.jpg

 

VAIKŲ MAITINIMAS

Įstaigoje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta Higienos norma: HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“ (nauja redakcija 2009 m.).

•Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas gaminamas gimnazijos virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virtuvės vedėja, virėjos.

•Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai 15- ai dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraščiai suderinami su Trakų VSC.


MŪSŲ GRUPĖS

          spindulukai.jpg

 

   SPINDULIUKŲ GRUPĖ

     2,5-3 m.

Auklėtoja – metodininkė

Genė Janulevičienė

Tel. nr. 865199035

Auklėtoja

Dalė Rakulevičiūtė

Tel. nr. 860409384


šypsenėlės.jpg

 

ŠYPSENĖLIŲ GRUPĖ

3-4 m.

Auklėtoja

Dalė Rakulevičiūtė

Tel. nr. 860409384

Auklėtojos padėjėja 

Julė Kaušinienė


PUG PAV.jpg

 

MIŠRI PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ

5-6/7 m.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Agnė Požarnekova

Tel. nr. 860881408

Auklėtoja

Dalė Rakulevičiūtė

Tel. nr. 860409384

Auklėtojos padėjėja

Edita Kurminienė

Atostogos priešmokyklinukams

2018 – 2019 m.

                  Metų laikas                                            Data
Ruduo Spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiema Gruodžio 27 d. – sausio 2 d./ Vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasaris Balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vidaus tvarkos taisyklės 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 2017-2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas