Finansinės veiklos

buhal.png

 

2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;

3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.

2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio“

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;

2. veiklos rezultatų;

3. pinigų srautų;

4. grynojo turto pokyčių;

5. aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA 2015-01-16 Nr. B-22