Taisyklės ir tvarkos

imagesPagrindiniai dokumentai, kuriais reglamentuojama mokyklos veikla:

Kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Gimnazijos tvarkos ir taisyklės

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnnazijos darbo tvarkos taisyklės

2. Mokinių elgesio taisyklės

3. Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

4. Veiklos kokybės įsivertinimo_aprašas

5. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

7. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas

8. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 

10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas-N

11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

12. Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

13. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

14. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

15. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka 

16. 

17. Mokinių asmens bylų saugojimo tvarka

18. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

19. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka

20. Asmens duomenų tvarkymo Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje taisyklės

21. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nebuvimo darbo vietoje tvarkos aprašas

22. Naudojimosi biblioteka taisyklės

23. Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų  vadoveliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

24. Pašalpų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

25. Dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka

26. Demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka

27. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

28. 

29. Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

30. Bendrieji kalbos reikalavimai

31. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aktų salės ir garso bei vaizdo aparatūros naudojimo tvarka

33. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

34. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aparasas

35Pagalbos mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, nesent specialiojo pedagogo tvarka

36. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų tvarkymo, paskirstymo, kontrolės ir supažindinimo aprašas

37. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema_nauja 

38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018

39. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

40. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir mokinių budejimo tvarkos aprašas

41. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai

42. Praleistų pamokų teisinimo lapas