Taisyklės ir tvarkos

imagesPagrindiniai dokumentai, kuriais reglamentuojama mokyklos veikla:

Kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Gimnazijos tvarkos ir taisyklės

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnnazijos darbo tvarkos taisyklės

2. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės su skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sistema

3. Mokinių pasiekimų gerinimo planas 2018-2019 m. m.

4. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

5. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

7. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas

8. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas

10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

12. Vaikų priėmimo į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

13. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

14. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka 

15. Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas

16. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių asmens bylų saugojimo tvarkos aprašas

17. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

18. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka

19. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

20. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nebuvimo darbo vietoje tvarkos aprašas

21. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės

22. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

23. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

24. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka

25. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka

26. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

27. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

28. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

29. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendrieji kalbos reikalavimai

30. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

31. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aktų salės ir garso bei vaizdo aparatūros naudojimo tvarka

32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

33. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aparasas

34Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pagalbos mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, nesant specialiojo pedagogo, tvarka

35. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų tvarkymo, paskirstymo, kontrolės ir supažindinimo aprašas

36. Materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų ir premijų skyrimo tvarkos aprašas

37. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018

38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 

39. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir mokinių budejimo tvarkos aprašas

40. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai

41. Praleistų pamokų teisinimo lapas

42. 2018 metų vadovo ataskaita

43. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita