Taisyklės ir tvarkos

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

2. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

3. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės su skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sistema

4. Mokinių pasiekimų gerinimo planas 2018-2019 m. m.

5. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

7. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

8. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas

9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas

11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

12. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

13. Vaikų priėmimo į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

14. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

15. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka 

16. Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas

17. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių asmens bylų saugojimo tvarkos aprašas

18. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

19. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

20. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka

21. Praleistų pamokų teisinimo lapas

22. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nebuvimo darbo vietoje tvarkos aprašas

23. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės

24. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

25. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

26. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka

27. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka

28. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

29. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

30. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

31. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendrieji kalbos reikalavimai

32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal sutartis, darbo apmokėjimo sistema

33. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

34. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita

35. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos_tobulinimo_veiksmų planas 

36. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaita Trakų rajono savivaldybės tarybai

37. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aktų salės ir garso bei vaizdo aparatūros naudojimo tvarka

38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

39. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aparasas

40. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pagalbos mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, nesant specialiojo pedagogo, tvarka

41. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų tvarkymo, paskirstymo, kontrolės ir supažindinimo aprašas

42. Materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų ir premijų skyrimo tvarkos aprašas

43. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas