Taisyklės ir tvarkos

imagesPagrindiniai dokumentai, kuriais reglamentuojama mokyklos veikla:

Kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Gimnazijos tvarkos ir taisyklės

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnnazijos darbo tvarkos taisyklės

2. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės su skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sistema

3. Mokinių pasiekimų gerinimo planas 2018-2019 m. m.

4. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

5. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai-N

6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

7. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas

8. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas-N

11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

12. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

13. Vaikų priėmimo į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

14. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

15. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka 

16. Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas

17. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių asmens bylų saugojimo tvarkos aprašas

18. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

19. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka

20. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

21. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nebuvimo darbo vietoje tvarkos aprašas

22. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės

23. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

24. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

25. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka

26. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka

27. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 1

28. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

29. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

30. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendrieji kalbos reikalavimai

31. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aktų salės ir garso bei vaizdo aparatūros naudojimo tvarka

33. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

34. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aparasas

35Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pagalbos mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, nesant specialiojo pedagogo, tvarka

36. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų tvarkymo, paskirstymo, kontrolės ir supažindinimo aprašas

37. Materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų ir premijų skyrimo tvarkos aprašas

38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018

39. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

40. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir mokinių budejimo tvarkos aprašas

41. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai

42. Praleistų pamokų teisinimo lapas

43. 2018 metų vadovo ataskaita

44. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita